باید برای حقوق زنان،

دست‌مزد و برخورد بهتر با

SCROLL DOWN

باید برای حقوق زنان، دست‌مزد و برخورد بهتر با دست به عمل بزنیم. باید در PUSHForMidwives# شرکت کنیم: pushcampaignorg@

#PUSHforMidwives با تقویت کردن اهداف کمپین

بر روی جعبه‌های زیر کلیک کنید تا پیام‌هایی که چالش‌های تجربه شده توسط ماماها، زنان و افراد درگیر زایمان در منطقه شما را یادآور می‌شوند انتخاب کرده با دیگران در اشتراک قرار دهید.

Heading

بودجه بیشتر برای مامای بیشتر

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

هبود آموزش و تربیت

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

دست‌مزد و شرایط کاری بهتر

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

احترام قائل شدن برای مقام و منزلت و استقلال

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

بهتر کردن هنجارهای جنسیتی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.